user

Aydınlatma Metni

KULLANICILARA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Hamilelikte.com tarafından Hamilelikte.com’un 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak Hamilelikte.com kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme almıştır. Hamilelikte.com ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye www.hamilelikte.com adresinde yer alan Hamilelikte.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (KVKK) erişebilirsiniz.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Hamilelikte.com tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Hamilelikte.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası kapsamında; – Müşterileri/kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası – Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası – Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası – Hamilelikte.com’un sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve/veya icrası Hamilelikte.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; – Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve/veya icrası – Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası – kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası – kullanıcı talep ve/veya şikayetlerinin takibi – Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi Hamilelikte.com’un ve onunla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi kapsamında; – Hamilelikte.com denetim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası – Hamilelikte.com faaliyetlerinin prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası – Hamilelikte.com operasyonlarının güvenliğinin temini – Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması – Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi Hamilelikte.com tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; – Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası – Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi – Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi – Hukuk işlerinin takibi – İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası – İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası – Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası – Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası – Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası Hamilelikte.com’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası kapsamında; -iş ortakları ile olan ilişkilerin yönetimi – Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası – iş ortakları performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

Hamilelikte.com tarafından toplanan kişisel verileriniz yukarıda detayları verilen Hamilelikte.com ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Hamilelikte.com tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Hamilelikte.com ve Hamilelikte.com ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, Hamilelikte.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile diğer kişilerle Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Hamilelikte.com tarafından e-mail, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan, Hamilelikte.com’un erişimine imkan verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortam kanalıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin 1. ve 2. maddelerde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

4. Hamilelikte.com Tarafından Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Hamilelikte.com, aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi, yine aşağıda belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’ni onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir. – Hamilelikte.com ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaşmış olduğunuz kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, müşteri ve müşteri işlem bilgileriniz ile pazarlama bilgileriniz tarafınıza ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ile Hamilelikte.com’un sunduğu ürün ve hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası kapsamında Hamilelikte.com tarafından e-posta anlık bildirimlerin yapılması, kullanıcı alışkanlıklarının tespit edilerek hedefleme, profilleme ve analizlerin yapılması, tarafınıza kampanya sunulması, özelleştirilmiş içeriklerin sunulması, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, reklam yapılması, Hamilelikte.com iş ve stratejilerine ilişkin süreçlerin planlanması ve geliştirilmesi kapsamında tarafınıza yapılan reklamlara ilişkin değerlendirme, analiz ve optimizasyon faaliyetlerinin yapılması, Hamilelikte.com’un sunduğu ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası kapsamında pazar araştırmaları ve anketlerin yapılması amaçlarıyla işlenebilecek ve paylaşılabilecektir. – Ayrıca yine Hamilelikte.com ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaşmış olduğunuz, kullanıcı adınız, üyelik bilginiz, adresiniz vb. kullanıcı bilgilerinizi Hamilelikte.com performans yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası ile buna yönelik hileli hareketlerin engellenmesi amacıyla Hamilelikte.com’un altyapı sağlayıcıları ile paylaşılabilecektir.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır: – Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, – Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, – Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, – Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, – Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, – 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, – İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, – Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.hamilelikte.com adresinde yer alan Hamilelikte.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle Hamilelikte.com’a iletebilirsiniz. Hamilelikte.com talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Hamilelikte.com’un Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
  • Site İçi Yorumlar

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.