user

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1 . TARAFLAR
İşbu sözleşme, Sitenin tüm haklarının sahibi olan Hamilelikte.com ile işbu Sözleşmenin kabulü öncesinde sisteme tanımlamış olan Üye arasındadır. Üye, Site’ye üye olarak, işbu ‘Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2 . TANIMLAR
Hamilelikte.com

Site : ‘www.hamilelikte.com’ isimli sosyal paylaşım web sitesini,

Taraf : Hamilelikte.com ya da Üye’den herhangi birini,

Taraflar : Hamilelikte.com ve Üye’yi aynı anda,

Üye/Üyeler : Siteye, işbu Sözleşmede ve Sitede belirtilen şartları sağlayanların işbu sözleşmeyi kabul etmek suretiyle adına şifre ve kullanıcı adı tanımlanarak sitede işlemler gerçekleştirme yetkisi tanınan gerçek kişiyi,

Sözleşme : www.hamilelikte.com Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi’ni

Elektronik Ticaret : Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrimiçi iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti,

Ticari İletişim : Alan adları ve elektronik posta adresi dışında, mesleki veya ticari faaliyet kapsamında kazanç sağlamaya yönelik olarak elektronik ticarete ilişkin her türlü iletişimi,

Ticari elektronik ileti : Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri,

İçerik : Site içeriğinde yayınlanan veya Siteye yüklenen her türlü görsel, işitsel dijital öge ve unsurları,

Hizmet : Üyeler’in Sitede tanımlı olan işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Hamilelikte.com tarafından oluşturulan tüm uygulamaları
ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu annelerin, anne adaylarının ya da anne olmak isteyen tüm kadınların birbirleri ile annelik ve bebekler hakkında iletişim kurmasını ve bu kapsamda işbu sözleşmede yer alan koşullarda bilgi, fotoğraf, video ve benzeri paylaşımı amaçlayan ve tüm hakları Hamilelikte.com’a ait olan ‘www.hamilelikte.com’ isimli sosyal paylaşım web sitesine üye olma ve üyelerin siteyi kullanım koşullarının belirlenmesi, gizlilik kurallarının ve Üyenin siteyi kullanımına ilişkin sorumluluk esaslarının düzenlenmesidir.

4. SİTE’YE ÜYELİK ESASLARI
4.1. Üyelik, sitede belirtilen üyelik prosedürünün üye olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt işleminin yapılması ile tamamlanır. Üye, üye olmakla işbu sözleşme hükümlerini, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Hamilelikte.com tarafından açıklanan/açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.
4.2. Üye, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, adres ve/veya iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal güncelleyeceğini, eksik, güncel olmayan ve/veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve/veya zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul eder. Hamilelikte.com’a bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.
4.3. Hamilelikte.com Sitede yer alan kullanıcı bilgilerini, kullanıcı profillerini ve kullanıcıların sisteme yükledikleri diğer bilgi ve içerikleri güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
4.4. Üye Siteyi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre ve benzeri bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bu bilgilerin Site veritabanında tutulmadığından güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.
4.5. Üye hileli davranışlarda bulunmayacağını, Sitenin güvenlik mekanizmasına müdahale etmeyeceğini aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve Hamilelikte.com’un uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını taahhüt eder.
4.6. Üye, sadece kendisine ait üyelik hesabını kullanacağını, başka üyelerin hesap bilgilerini kullanmayacağını ve/veya kendisine ait üyelik hesabını başkalarına kullandırtmayacağını, aksi durumun Hamilelikte.com tarafından tespit edilmesi halinde üyeliğinin iptal edilebileceğini kabul eder.
4.7. Üye Site’ye zararlı program, yazılım, kod ve/veya benzeri materyal göndermeyeceğini, Sitenin ve Üyeler’in güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını taahhüt eder.
4.8. Üye başkalarının Siteyi kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve Sitenin veya Siteyi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.
4.9. Sitede tamamen bağımsız ve Hamilelikte.com’un kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ait başka web sitelerine bağlantı sağlayan linkler bulunabilir. Hamilelikte.com bu sitelerde bulunan bilgilerinin doğruluğu garanti etmez. Bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler/ürünler veya bunların içeriği hakkında Hamilelikte.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye’nin bu internet sitelerine erişimi tamamen kendi sorumluluğunda ve Hamilelikte.com’un izni dışındadır.
4.10. Hamilelikte.com kontrol ve/veya denetimi altındaki Üyeler’e ait kişisel kimlik, adres, iletişim bilgilerinin kaybolmasını, suistimal edilmesini ve/veya değiştirilmesini engellemek amacıyla makul güvenlik önlemleri almaktadır. Ancak bu bilgilerinin güvenliğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Üye’nin Site’ye aktardığı bilgi ve/veya veriler gizli bilgi şeklinde yorumlanmayacaktır.
4.11. Hamilelikte.com güvenlik nedeniyle Üye’nin site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve/veya gerekli gördüğünde, Site’den uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir.
4.12. Hamilelikte.com önceden Üye’ye bildirimde bulunmaksızın Sitenin biçim ve içeriğini kısmen ve/veya tamamen değiştirebileceği gibi, Sitenin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir ve/veya alan adını kapatabilir.
4.13. Hamilelikte.com dilediği zamanda ve/veya sebep göstermeksizin, önceden Üye’ye bilgi vermeksizin Sitede sunduğu hizmetlerin kapsam ve/veya çeşitlerini değiştirebileceği gibi, Site’de sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.
4.14. Hamilelikte.com sözleşme gereği Sitede gerçekleştirilen işlemlerin daha etkinleştirilebilmesi açısından dilediği zaman işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Üyeler işbu değişiklikleri kabul ettiklerini, bu değişikliklere uygun davranacaklarını kabul ederler.
4.15. Hamilelikte.com’un Siteyi ortadan kaldırma, işleyişi tek taraflı olarak durdurma veya iptal etme hakkı mevcuttur. Üye bu hususta herhangi bir itiraz hakkının olmadığını kabul eder.
4.16. Üye’nin, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya siteden edindiği bilgiler sebebiyle veya siteye erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan Hamilelikte.com sorumlu değildir.
4.17. Üye üyeliğini üçüncü kişilere devredemez ya da kendi üyelik bilgilerini paylaşım suretiyle Siteyi üçüncü kişiye/kişilere kullandıramaz.

5. SİTENİN KULLANIM VE ÜYENİN SORUMLULUK ESASLARI
5.1. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen sorumluluk esasları haricinde siteye Üye tarafından yüklenen tüm içeriğin sorumluluğu Üye’ye aittir.
5.2. Hamilelikte.com Siteye yüklenen içeriği kontrol, denetleme ile hukuka ve işbu sözleşme hükümlerine uygunluğunu sağlamakla yükümlü ve sorumlu değildir.
5.3. Üye Siteden faydalanırken, Siteye içerik yüklerken Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, hukuka, genel ahlaka, adaba, dürüstlük kurallarına, örf ve adetlere uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz ve benzeri eylemlerde bulunmayacağını, siyasi ve/veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer Üyeler’i rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi ve/veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve Sitenin işleyişinin aksamasına ya da durmasına neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını, aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul eder.
5.4. Hamilelikte.com hukuki gereklilik, güvenlik, gizlilik, üçüncü kişi hak ihlalini engelleme ve benzeri sebeplerle Üyenin sağladığı içerikle ilgili yayınlamama, kısaltma, kesme, silme, ekleme, değiştirme, erişime kapatma ve benzeri müdahalelerde bulunabilir. Buna rağmen içerikle ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir.
5.5. Üye üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını taahhüt eder.
5.6. Üye Siteye içerik yüklemesinin bizzat kendisi tarafından gerçekleştirileceğini taahhüt etmiştir.
5.7. Üye Hamilelikte.com’un ve/veya diğer Üyeler’in ya da üçüncü kişilerin kişilik haklarına tecavüz teşkil edecek şekilde içerik yükleyemez, Sitede paylaşılan resimleri, fotoğrafları, videoları, görsel ve işitsel imgeleri, metinleri, yazıları, her türlü yazılımları/yazılım parçalarını ve benzeri çoğaltamaz, kopyalayamaz, dağıtamaz, işleyemez.
5.8. Üye Site dahilinde bulunan fikri mülkiyete konu tüm yazılımlar, yazılım parçaları, tümleşik veya ayrık medya oynatıcıları ve benzeri uygulamalar hakkında lisans veya alt lisans tanıyamaz.
5.9. Üye üyelik esnasında gerçek kimlik ve iletişim bilgilerini vermekle, bilgilerin doğru ve güncel kalmasını sağlamakla yükümlü ve sorumludur. Üçüncü bir kişi adına izinsiz olarak üyelik tesis edemez.
5.10. Ticari amaçla üyelik tesis edilemez ve bu nitelikte içerik paylaşımında bulunulamaz.
5.11. Üye işbu sözleşme koşullarını kabul etmekle, Sitenin amacı kapsamında ve hukuka/işbu sözleşme düzenlemelerine uygun olmak kaydıyla, kullanıcı adının profil resminin, paylaştıkları içeriklerin ve bilgilerin ve benzeri Hamilelikte.com tarafından kullanımına muvafakat eder.
5.12. Üye üyelik tesis etmesi, içerik oluşturması veya paylaşması, diğer üyelerle mesajlaşması veya iletişim kurması dahil hizmetleri kullanması esnasında sağladığı içeriklerin Hamilelikte.com tarafından toplanmasına muvafakat eder.
5.13. Sitede Üye tarafından yüklenen içeriğin fikri mülkiyete konu olması halinde manevi haklar Üye’ye ait olup mali haklar (satma, işleme, paylaşma, çoğaltma, başkasının kullanımına izin verme, dağıtma, sergileme ve benzeri) bakımından Hamilelikte.com’a işbu sözleşme ile süresiz, bedelsiz ve koşulsuz lisans hakkı tanınmaktadır.
5.14. İşbu sözleşme konusu hizmetlerin mücbir sebeplerle sunulamaması halinde Hamilelikte.com sorumlu tutulamaz.
5.15. Kanunen zorunlu haller, Mahkemeler ile yetkili resmi otoriteler tarafından bilgi talep edilmesi durumunda Hamilelikte.com Üye’ye bildirmeksizin ve onayını almaksızın Üye hakkında işbu sözleşme kapsamında edindiği bilgi, kişisel veri benzeri paylaşımında bulunma yetkisine sahip olup bu hususta Üye’nin üyeliği esnasında bildirdiği e-posta adresine bilgilendirme yapacaktır.
5.16. Sitenin varoluş amacı ve üyeliğe bağlı olarak Üye’ye sitede sunulan hizmetlerle ilgili ya da bilgilendirme amaçlı ya da sitenin sosyal faaliyetleri ve hedefleri kapsamında e-posta gönderimleri yapılabilecektir.

6. TİCARET İLETİŞİM
6.1. Hamilelikte.com elektronik ticaret faaliyeti kapsamında ürün ve hizmetleri ile alakalı olarak Üye ile ticari iletişim kurabilir, Üye’ye ticari elektronik ileti gönderebilir. İşbu sözleşmenin Üye tarafından kabulü anında bu maddeye Üye tarafından onay verilmiş sayılacaktır. Üyenin ticari iletişim kurulmasını ve ticari elektronik ileti gönderilmesini red hakkı olup bu red bildirimini site üzerinde kendisine özel sayfada veya info@hamilelikte.com mail adresine ileteceği red bildirimi ile kolay şekilde yapabilecektir.
6.2. Üye kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi halinde Hamilelikte.com’dan temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmasının gerekli olmadığını bildiğini beyan ve kabul eder.

7. SİTENİN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
7.1. Site ve Siteyi oluşturan fikri mülkiyete tabi tüm unsurlar Hamilelikte.com’a aittir ya da Hamilelikte.com tarafından hukuka uygun olarak alınan lisans hakkında istinaden kullanılmaktadır. Üye, bu unsurları doğrudan ve/veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez ve/veya başka bir şekilde kullanamaz. Üye Site ve Siteyi oluşturan fikri mülkiyete tabi tüm unsurlar hakkında üçüncü kişilere lisans hakkı tanıyamaz. Aksi takdirde, Hamilelikte.com’un uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın üçüncü kişilerin uğradıkları zararları derhal ödemekle yükümlüdür.
7.2. Site içeriğine, tasarımına ve/veya yazılımına ilişkin tüm mali hakların (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) izinsiz kullanımı, bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve/veya kullanım, fikri mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecek olup Hamilelikte.com’un Site Hizmetleri, Site bilgileri, Sitenin telif haklarına tabi çalışmaları, Sitenin ticari markaları, Sitenin ticari görünümü ve/veya Siteye ilişkin her türlü maddi ve/veya fikri mülkiyet hakları da dahil tüm mal varlığı, ayni ve/veya şahsi hakları, ticari bilgi ve/veya know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

8. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
Üyelik işlemi Üye’nin Sitenin ilgili bölümünde kişisel bilgilerini sunması, İşbu sözleşme Site üzerinden onaylaması ve kayıt esnasında sunduğu e-posta adresine gönderilen link üzerinden gerçekleştireceği aktivasyon tamamlanır ve işbu sözleşme bu andan itibaren yürürlüğe girer. İşbu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren Hamilelikte.com’un Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya Site’de sunulan hizmetleri sona erdirmesine kadar süresiz yürürlükte kalır.

9. ÜYELİK İPTALİ ve SÖZLEŞMENİN FESHİ
9.1. Üye’nin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri ve/veya tamamına kısmen ve/veya tamamen aykırı davranması durumunda Hamilelikte.com, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve/ veya gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek Üye’nin üyeliğini iptal edebilir ve Üye’nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Üye Hamilelikte.com’dan hiçbir talepte bulunamaz. Hamilelikte.com doğmuş/doğacak her türlü zararını Üye’den talep etmeye yetkilidir.
9.2. Hamilelikte.com işbu sözleşmeyi dilediği takdirde hiçbir sebep göstermeksizin ve herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshederek Üye’nin üyeliğini iptal etmeye ve Üye’nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurmaya ya da tümüyle iptal etmeye yetkilidir. Bu takdirde Üye haksız, sebepsiz, mehilsiz bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden öne sürerek Hamilelikte.com’dan hiçbir ne ad altında olursa olsun hak talep edemez.
9.3. Üye’nin işbu sözleşmeyi site üzerinden feshederek üyeliğini sonlandırma yetkisi olmayıp üyeliğini sonlandırmak istediği takdirde info@hamilelikte.com e-posta adresine ileteceği bir talep üzerinden Hamilelikte.com vasıtası ve onayı ile yapabilecektir.

10. TEBLİGAT
Taraflar, üyelik işlemleri esnasında belirttiği adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliğinin en geç değişikliği tarihinde diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler.

11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu Sözleşmenin geçerliliği, uygulanması, yorumu ve sonuçlarına Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  • Site İçi Yorumlar

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.